Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2014-02-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-14. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Kobiernik, zdp@zdp.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (17) 863 61 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw ObywatelskichStrona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie - ul. Budziwojska 149

W odległości ok. 70 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek ZTM – Budziwojska/Tarnopolska:

ulica: ul.Budziwojska, przystanek: Budziwojska/Tarnopolska

linie: 37 (stan na 23.03.2020 r.).

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie prowadzi jedno wejście znajdujące się z tyłu budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

Urząd posiada parking ogólnodostępny, zlokalizowany od strony wejścia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajdują się dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w załatwianiu spraw osobom niepełnosprawnym

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parking pod urzędem, po wcześniejszym (conajmniejtrzy dni robocze przed planowaną wizytą) umówieniu telefonicznym i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., o języku migowym i innych środkach komunikowania się(Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, informuje o możliwych dostępnych formach komunikacji:

Uwaga: W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza, osoba uprawniona o której mowa w art.11 ust.3, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Wniosek o ustalenie terminu świadczenia, prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub faksem.