Informacje ogólne

 • 18 lutego 2014 19:27

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie został utworzony na mocy Uchwały Nr IV/10/99 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 4.  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.).
 5.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 7. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.) o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej,
  w związku z reformą ustrojową państwa.
 8. Uchwały Nr IV/10/99 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
 9. Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/280/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie swoim obszarem działania obejmuje sieć dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego. Zwierzchni nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych, w imieniu Zarządu Powiatu sprawuje Starosta. Siedzibą Zarządu Dróg  Powiatowych jest miasto Rzeszów.

Do zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych  należą zadania związane z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych

Przejdź do wpisu
Powrót