Wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz dysponowanie działką pasa drogowego– do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

 • 20 lipca 2022 09:51

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek,
 • opinia ZUDP,
 • projekt  zagospodarowania działki ,
 • wyrys i wypis z ewidencji gruntów ( nr. Działki ZDP w Rzeszowie).

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej  w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39 ust.  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 04 Nr. 204 poz. 2086 ze zm.), uchwały Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2000 r. nr 35/78 oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego dostawcy na adres tut. Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów, za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarząd - zdp/Skrytka ESP).
 
                                                                   UWAGA!!

          Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan oraz zdjęcie pisma nie spełnia powyższych wymogów.

 

Przejdź do wpisu

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

 • 20 lipca 2022 10:01

Rodzaj sprawy:

 1. Uzgodnienie projektów przebudowy dróg powiatowych.
 2. Uzgodnienie projektów dotyczących skrzyżowań dróg publicznych i dróg wewnętrznych z drogami powiatowymi.
 3. Projektowanie przebiegu urządzeń obcych nie związanych z gospodarką drogową znajdujących się  w pasie drogowym dróg powiatowych.

Przejdź do wpisu

Organizacja ruchu drogowego

 • 20 lipca 2022 09:54

Rodzaj sprawy:

 1. Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych,
 2. Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót powodujących utrudnienia ruchu drogowego,
 3. Opiniowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu (lokalizacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego, oznakowania drogowskazowego, granie obszarów zabudowanych, przejść dla pieszych, barier ochronnych i poręczy drogowych, przystanków komunikacji publicznej,
 4. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie znaków drogowych w obrębie dróg powiatowych, na wnioski indywidualne zainteresowanych osób lub podmiotów.

Przejdź do wpisu

Wydawanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

 • 20 lipca 2022 09:49

Sprawa dotyczy:

Wydania zezwolenia  na lokalizację lub przebudowę zjazdu  z drogi powiatowej.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości  przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia  lub wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.  Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Za wybudowanie  lub przebudowę zjazdu:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,  karę pieniężną w wysokości  10-krotności opłaty naliczonej  jak za zajęcie pasa  drogowego.

 Potrzebne dokumenty:

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,  w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2003 poz. 200.1953 ze zm.), ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2021.1376 ze zm.), uchwały nr XIII/113/04 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia  2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. 2021.735 ze zm.).Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada ( Dz. U. 2021.1923 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego dostawcy na adres tut. Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów, za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarząd - zdp/Skrytka ESP).
                                                                            UWAGA!!
 
          Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan oraz zdjęcie pisma nie spełnia powyższych wymogów. 

Przejdź do wpisu

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

 • 20 lipca 2022 09:40

Z dniem 13.03.2021 r.  uległy zmianie przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

 
Informacje ogólne na temat wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi

 
Pojazd nienormatywny - to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi   w przepisach                o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach - prawo o ruchu drogowym.

Ładunek niepodzielny -  ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

Normatywne ( dopuszczalne)  parametry   pojazdów :

 • pojazd samochodowy, z wyjątkiem autobusu – 12,00  m,
 • pojazd członowy ( z naczepą) – 16,50  m,
 • pojazd z przyczepą – 18,75  m
 • szerokość pojazdu  - 2,55  m,
 • wysokość pojazdu -  4, 00  m,
Zezwolenie na poruszanie się pojazdu nienormatywnego
Na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdów nienormatywnych jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienomatywnego odpowiedniej kategorii, wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wydaje zezwolenia
 dla kategorii nr I i II
Kategoria I
Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,5  m.
Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych   z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.
Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. 
 
Kategoria II
Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu Starosta.
Zezwolenie kat. II wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2  m,
c) o długości nieprzekraczającej,
- 15  m dla pojedynczego pojazdu,
- 23  m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3  m.
Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II  wydawane są na wskazany  we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
 
Wymagane dokumenty:

 
Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
Miejsce i sposób złożenia dokumentów
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego dostawcy na adres tut. Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów, za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarząd - zdp/Skrytka ESP).
 
                                                                                        UWAGA!!

          Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan oraz zdjęcie pisma nie spełnia powyższych wymogów.

 
Zezwolenia kategorii I i II wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 
Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.
 
Opłaty
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego                        (Dz.U.2021.315)
 za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

 1. Za wydanie zezwolenia w kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
 • 100,00 zł
 1. Za wydanie  zezwolenia w kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się   następujące opłaty:
 • 200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
 • 400,00 zł - dla zezwolenia na okres 6 miesięcy;
 • 1200,00 zł - dla zezwolenia na okres 12 miesięcy;
 • 2000,00 zł - dla zezwolenia na okres 24 miesięcy.
 
Opłatę należy uiścić na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie PKO Bank Polski S.A.  32 1020 4391 0000 6302 0202 4784. W tytule opłaty należy dopisać: zezwolenie kategorii I lub II.
 
W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.
 
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  
Zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia
 
Nie wymaga się zezwoleń dla następujących pojazdów:
1) autobusu - w zakresie nacisków osi,
2) pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu,
a) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55  m, a przy szerokości pojazdu 2,55  m nie przekraczała 3  m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23  cm,
b) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy,
c) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego,
d) każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym,
3) pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
4) pojazdu zarządu drogi,
5) pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.
 
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021r., poz. 315);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 stycznia 2021r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2022, z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735, z późniejszymi zmianami).
 

Przejdź do wpisu
Powrót