Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • 18 lutego 2014 19:44

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) *.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy

lub

  • podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

 

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

 


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 


 

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

 


*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 235 j.t.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (z dnia 14 września 2011 r., Dz. U. z 2011 r. nr 206, poz. 1216), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).

Przejdź do wpisu
Powrót