OGŁOSZENIE

  • 05 września 2023 14:08

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekazuje informację o czasowym zamknięciu mostu przez Firmę REMOST Sp. z o.o. realizującą zadanie pod nazwą:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333 Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
od dnia 12.09.2023 r.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

  • 28 sierpnia 2023 14:33

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km 5 + 265 do 7+ 983
w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” 
w dniach 4-8.09.2023 r. nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów
odcinka drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik
w km 5 + 265 do 7+ 983.

Za  utrudnienia  w  ruchu  drogowym  przepraszamy
i  jednocześnie  prosimy o ostrożność.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

  • 08 sierpnia 2023 09:59

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla uczestników ruchu drogowego.
 
Planowane zamknięcie nastąpi od dnia 16 sierpnia 2023 r. od godziny 700

Przewidywany termin przywrócenia ruchu – grudzień 2023 r.

Za  utrudnienia  w  ruchu  drogowym  przepraszamy
i  jednocześnie  prosimy o ostrożność.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

  • 14 czerwca 2023 08:22

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn.:
Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351”
zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla uczestników ruchu drogowego.

 
Planowane zamknięcie nastąpi od dnia 20 czerwca 2023 r. od godziny 700

Przewidywany termin przywrócenia ruchu – grudzień 2023 r.

Za  utrudnienia  w  ruchu  drogowym  przepraszamy
i  jednocześnie  prosimy o ostrożność.

Przejdź do wpisu

Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  • 22 lipca 2022 09:20

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie  do dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza się pracę zdalną, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi klientów za pośrednictwem punktu obsługi klienta znajdującego się w budynku tut. Zarządu ( wejście boczne od strony wschodniej). Osoby wchodzące do budynku tut. Zarządu proszone są o zakładanie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie wymaganej przepisami odległości od innej osoby.

      Interesantów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do tut. Zarządu.
      Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty, za pomocą:
 
kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu);
- poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;
Skrzynka na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu.
- adresu do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP).
Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego. Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.
UWAGA!!
Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan oraz zdjęcie pisma nie spełnia powyższych wymogów.
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, zgodnie z art. 14 ust. 1d Kpa, pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy:
a) art. 14 § 1a Kpa - pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym; pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią,
b) art. 14 § 1b Kpa - sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu administracji publicznej nie stosuje się.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa).
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 Kpa).
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania ( art. 64 § 1 Kpa).
 
Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania ( art. 64 § 2 Kpa).

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdp.rzeszow.pl
 
Akceptowane formaty
W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszcza się
następujące formaty przesyłanych danych:.txt, .rtf, . pdf, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .xml, .pptx, .jpg, .tif, .png, .wav, .mp3, .avi, .mpg, . mpeg, . mp4, . mpeg4,  .zip, .7Z, .html, XAdES, PAdEP.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie - zmiana numeru konta

  • 22 lipca 2022 09:25

OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.07.2020 r. zmienie ulega rachunek bankowy.
 
Nowy numer rachunku bankowego:
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784

Przejdź do wpisu
Powrót