Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W RZESZOWIE W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 
Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.
Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56). Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania i informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U., poz. 1641).
Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia
i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1062) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 386), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
Zasady odpowiedzialności Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji.
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
 1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie lub w portalu danych (https://dane.gov.pl/pl).
 2. Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:
 1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie lub w portalu danych (https://dane.gov.pl/pl).
 2. Została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie i portalu danych ( https://dane.gov.pl/pl ) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
 3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek:
Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie określa warunki udostępniania informacji
w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz obligatoryjne elementy wniosku:
 1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać
  w szczególności:
  1)  nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2)  informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3)  wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4)  wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5)  wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  6)  wskazanie:
  - sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnianie lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  - sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż
  2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 Forma złożenia wniosku:
 1. Osobiście do Punktu Obsługi Klienta, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
 2. W postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
 3. Pocztą elektroniczną na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl.
 4. Faksem na numer: 17 863 61 13
 5. W formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
Opłaty:
 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub
  w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  w określony sposób i w określonej formie.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany
  o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
  w Rzeszowie w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom,
  o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
  o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386), przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjonodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 5. Do decyzji o odmowie przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji oraz
  o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).


Podmiot publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Wytworzył: Bogdan Kobiernik 2014-02-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2014-02-18 20:24:00
Modyfikował: Bartosz Głowiak 2022-02-24 08:08:46
Liczba wyświetleń: 5455
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-24 08:08:46
 • Zmieniono treść dokumentu
Bartosz Głowiak Szukaj
2022-02-24 08:05:41
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Bartosz Głowiak Szukaj
2022-02-24 07:59:50
 • Zmieniono treść dokumentu
Bartosz Głowiak Szukaj
2020-08-18 11:13:20 Usunięto plik - Formularz.doc z treści Bartosz Głowiak Szukaj
2020-08-18 11:13:13
 • Zmieniono treść dokumentu
Bartosz Głowiak Szukaj
2014-02-18 20:27:11
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2014-02-18 19:24:59 Dodano plik - Formularz.doc do treści Administrator BIP Szukaj
2014-02-18 19:24:09 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj