Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  • 25 listopada 2016 07:31

                                                                     
REGON:       001257557
NIP:  813-29-26-589
Adres: Ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Kontakt : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
  tel.  +48 (0-17) 230-64-96
  fax. +48 (0-17) 863-61-13
  e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl
  adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP

 
Dyrektor : Marek Radion
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Bogdan Kobiernik
   
Godziny pracy: 7:00 – 15:00
Numer konta bankowego:
Bank PKO BP
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784


 
OBWÓD DROGOWO-MOSTOWY W BABICY
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 277-22-97
  Krzysztof Zgłobicki
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W BŁAŻOWEJ
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 229-07-82
  Waldemar Gibała
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
  OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ  
Kontakt: tel.   +48 (0-17) 771-28-02
  Adam Chorzępa
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Kontakt: e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl
Telefon kontaktowy : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
Kontakt bezpośredni :

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Przejdź do wpisu

Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  • 21 czerwca 2022 13:08


Szanowni Państwo,
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie  do dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza się pracę zdalną, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi klientów za pośrednictwem punktu obsługi klienta znajdującego się w budynku tut. Zarządu ( wejście boczne od strony wschodniej). Osoby wchodzące do budynku tut. Zarządu proszone są o zakładanie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie wymaganej przepisami odległości od innej osoby.

      Interesantów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do tut. Zarządu.
      Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty, za pomocą:
 
kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu);
- poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;
Skrzynka na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu.
- adresu do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP).
Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego. Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.
UWAGA!!
Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą platformy e-PUAP oraz poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan oraz zdjęcie pisma nie spełnia powyższych wymogów.
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, zgodnie z art. 14 ust. 1d Kpa, pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy:
a) art. 14 § 1a Kpa - pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym; pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią,
b) art. 14 § 1b Kpa - sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu administracji publicznej nie stosuje się.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa).
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 63 § 2 Kpa).
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania ( art. 64 § 1 Kpa).
 
Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania ( art. 64 § 2 Kpa).

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdp.rzeszow.pl
 
Akceptowane formaty
W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszcza się
następujące formaty przesyłanych danych:.txt, .rtf, . pdf, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .xml, .pptx, .jpg, .tif, .png, .wav, .mp3, .avi, .mpg, . mpeg, . mp4, . mpeg4,  .zip, .7Z, .html, XAdES, PAdEP.
 

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 22 lipca 2022 09:37

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.07.2020 r. zmienie ulega rachunek bankowy.
Nowy numer rachunku bankowego:
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784

Przejdź do wpisu