Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Tue, 29 Dec 2020 10:07:27 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Informacja Tue, 15 Dec 2020 08:29:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Remont nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Mon, 14 Dec 2020 10:49:48 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91” Tue, 24 Nov 2020 10:35:11 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa dojazdu do mostu na rzece Szuwarka w km 8+679 drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka na odcinku od km 9+220 do km 9+655 Tue, 03 Nov 2020 15:10:21 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Tue, 13 Oct 2020 08:07:38 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Tue, 29 Sep 2020 14:04:22 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Wed, 23 Sep 2020 13:42:50 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 ... Tue, 15 Sep 2020 12:28:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w km od 1+405 do 1+490 w miejscowości Trzebownisko Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik –... Fri, 11 Sep 2020 14:05:57 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 11 Sep 2020 11:07:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Wed, 09 Sep 2020 12:17:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R... Fri, 28 Aug 2020 09:05:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035 Thu, 20 Aug 2020 16:55:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00 Thu, 20 Aug 2020 14:42:36 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP Tue, 18 Aug 2020 11:15:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-23 ... Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Tue, 18 Aug 2020 11:13:13 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-24 ... Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700 do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna; Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica–Lubenia–Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości... Tue, 18 Aug 2020 10:40:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700 do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica...... Wydawanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Wed, 12 Aug 2020 09:45:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną... Thu, 06 Aug 2020 18:05:25 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372R Wysoka Głogowska- droga przez wieś km 0+830 do 1+660; Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski–Wysoka Głogowska–Jasionka w km 0+221 do 0+641 w... Mon, 03 Aug 2020 11:23:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych Thu, 30 Jul 2020 12:34:54 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R Fri, 24 Jul 2020 13:01:43 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120. Wed, 22 Jul 2020 14:19:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) w km 2+270 do 2+530 w miejscowości Dynów Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz - Kąkolówka - Błażowa Górna od km 5+865 do km... Mon, 13 Jul 2020 12:14:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...