Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

  • udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  http://zdp.rzeszow.pl,
  • udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ,
  • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

  • poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych  w Rzeszowie",
  • wskazania daty pozyskania informacji publicznej,
  • poinformowania o  czasie wytworzenia danej informacji publicznej,
  • zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,
  • informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego ich wykorzystania następuje na wniosek w przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie albo, gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na-warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.


 

W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie   w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatnym chyba, że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo, jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2014-02-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-18 20:24
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-18 20:27